• Homepage slider - 1170x370
  Jesenň v servise
 • Homepage slider - 1170x370
  SKODA vymen stare za nove
 • Homepage slider - 1170x370
  špecialista po nehode
 • Homepage slider - 1170x370
  Jazdené vozidlá všetkých značiek

Pravidlá súťaže „VOLKSWAGEN - SEAT SHOW 2017

03.10.2017

Pravidlá súťaže „VOLKSWAGEN - SEAT SHOW“
 
Nižšie sú uvedené úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťaž").
 
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže sú spoločnosti:
1. Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO: 36 239 763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 12327/T.
(ďalej aj „usporiadatelia“).
 
Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 5.10.2017 od 09:00:00 hod. do 8.10.2017 do 16:00:00 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).
 
Účastníci súťaže
Účasť v súťaži je bezplatná. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s autorizovanými predajcami a servismi značky Volkswagen a Seat na Slovensku a ani osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
 
Princíp a podmienky súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže vyplní anketový lístok v stánku Škoda na Autosalóne Nitra, poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt pre účely účasti v súťaži a pre účely priameho marketingu a vhodí ho do pripravenej urny. Anketový lístok si súťažiaci vyzdvihne v stánku Seat na Autosalóne Nitra (pavilón F).
Podmienkou účasti v súťaži je tiež súhlas súťažiaceho so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v týchto súťažných pravidlách.
Výhru získa účastník súťaže určený žrebovaním, pričom do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý vyplní anketový lístok, a poskytne svoje osobné údaje, a vhodí ho do urny a to najneskôr do uplynutia doby konania súťaže.
Žrebovanie súťaže prebehne pod dohľadom dvoch zamestnancov usporiadateľov na mieste konania súťaže v týchto termínoch a časoch:
5.10.2017  o 17.00:00 hod
6.10.2017  o 17.00:00 hod
7.10.2017  o 17.00:00 hod
8.10.2017  o 16.00:00 hod

  
Výhra v súťaži a jej doručenie
Usporiadateľ v súťaži odovzdá každý súťažný deň nasledujúce výhry:
1.      Lístky na KHL - HC Slovan Bratislava
2.      Lístky do Relax Aqua & Spa Trnava
3.      Ručné umytie vozidla Paket komplet
Daň z výhry a akékoľvek iné náklady spojené s uplatnením výhry hradí výherca.
Na všetky ceny sa vzťahuje 2- ročná záruka, ktorú si výherca môže uplatniť u ktoréhokoľvek z usporiadateľov.
 
Cena bude výhercovi odovzdaná osobne na mieste konania súťaže. Pokiaľ sa stánku v čase žrebovania už nebude nachádzať, výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom telefónu poskytnutého v rámci súťaže dňa 8.10.2017.
Pokiaľ sa ani tak nepodarí kontaktovať jednotlivých výhercov, takto neprevzatá výhra prepadá k následnému použitiu k ďalším propagačným či charitatívnym účelom usporiadateľa súťaže.
 
Strata nároku na výhru
Účastníci súťaže sú povinní usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak strácajú nárok na výhru.
Zodpovednosťou každého účastníka súťaže je zabezpečiť, aby telefónne číslo poskytnuté v rámci súťaže, bolo funkčné a dostupné až do dňa žrebovania a v nasledujúcich dňoch. Nemožnosť telefonicky kontaktovať potenciálneho výhercu bude mať za následok stratu nároku tohto výhercu na výhru. Výherca stráca nárok na výhru aj v prípade nedostavenia sa na miesto konania súťaže, kde usporiadateľ odovzdáva výhru. Výherca bude v tom prípade nahradený najbližším náhradníkom v poradí.
Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom výhercu. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. 
Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok/povinností súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca nárok na výhru.
 
Spracúvanie osobných údajov
Registráciou v Súťaži (poskytnutím osobných údajov v rámci súťaže) účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení  vyslovuje svoj súhlas so zhromaždením, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov účastníka usporiadateľom a jeho partnermi na účel organizácie súťaže, kontaktovanie jej výhercu a odovzdanie výhry, ako aj na účel vytvorenia a správy zoznamu záujemcov o marketingové a obchodné informácie usporiadateľa a poverených osôb na účel realizácie priameho marketingu.
predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako tak bude účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.
Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s  pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.