• Homepage slider - 1170x370
  Servisna akcia
 • Homepage slider - 1170x370
  extra
 • Homepage slider - 1170x370
  5 rokov pohody
 • Homepage slider - 1170x370
  špecialista po nehode
 • Homepage slider - 1170x370
  Jazdené vozidlá všetkých značiek

ISO certifikáty

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality, stability procesov, riadením a neustálym zlepšovaním, schopnosťou uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.

Norma ISO 9001 poskytuje návod ako vybudovať a udržiavať fungujúci systém manažérstva kvality. Stanoví jednoduchú zásadu kde vedenie firmy stanoví svoje plány a ciele v oblasti kvality svojej prevádzky a tie sú v nasledujúcom období postupne realizované, pričom je účinnosť týchto procesov meraná a pravidelne sledovaná aby v prípade odchýlky mohla naša spoločnosť ihneď prijať účinné opatrenia na zmenu k lepšiemu.  Norma sa zaoberá princípmi riadenia ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov, interné audity a podobne.

ISO 9001 poskytuje udržiavanie vysokej úrovne výrobného procesu, stabilnú a vysokú kvalitu poskytovaných služieb ako aj výrobkov zákazníkom, možnosť účasti vo verejných obstarávaniach o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe, zlepšenie výkonností prevádzky, vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek na trhu ako napríklad zavádzanie nových technológií.

ISO 14001
Certifikátom 14001 dávame do podvedomia, že naša spoločnosť  si vybudovala systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých smeroch svojho podnikania, prostredníctvom ktorého starostlivosť o životné prostredie zaraďujeme do svojej podnikateľskej stratégie a každodennej bežnej prevádzky.

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy určí svoje ciele a plány v oblasti emisií zo svojej produkcie a tie sú pomocou procesov realizované  aby mohla spoločnosť prijať účinné opatrenia na zmenu. Zaoberá sa princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou. Je to nástroj na riadenie dopadu aktivít firmy na životné prostredie, vytvorenie dobrej povesti prestížneho podniku v oblasti ochrany životného prostredia, včasné rozpoznanie problémov a zamedzenie vzniku prípadných havárií, poskytnutie vyšších záruk plnenia právnych a iných požiadaviek a tiež úspora energií a materiálových zdrojov.

OHSAS 18001
Norma OHSAS 18001 definuje ochranu zdravia a bezpečnostnú politiku.  Zameriava sa predovšetkým na faktory ako je ochrana zdravia a bezpečnostná politika organizácie, povaha jej činnosti a podmienky v ktorých pôsobí.  Norma sa zaoberá stanovovaním cieľov a plánov v oblasti znižovania pracovných úrazov a nehôd a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované. Prináša obmedzovania rizík a bezpečia ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých zamestnancov, prináša zníženie výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov.